De leeskast, index

Download hier een uitgebreide uitleg en voorbeelden
Bestelinformatie
Direct via telefoon: 035-6564636 0f 06-45173638
Via mail:
Uitgeverij@DeArend.nl

Via bestelformulier.

Format
De didactisch bijsluiters zijn vormgegeven naar overeenkomstig format als de didactische bijsluiters van het materiaal voor wiskunde montessori basisonderwijs (wmbo).

Tussendoel
De opbouw van het format gaat uit van het tussendoel, zoals vermeld is op de didactische bijsluiter.
Kennis vooraf - opbrengst
Vervolgens is aangegeven wat een kind vooraf moet kunnen en is de opbrengst van de aanbieding benoemd.
Lusmodel
Het lusmodel is de verbinding met het aansluiten op de onderwijsbehoefte van het kind en de daarmee samengaande signaleringen, die het noodzakelijk maken om een stap verder te komen bij de begeleiding door aanwijzingen op het gebied van interventies (verdiepen, verbreden en versnellen, maar ook verkleinen, versmallen en vertragen). Vanuit de interventies zijn de zorgpunten te formuleren met betrekking tot de ontwikkeling van het kind.
Evaluatie - registratie
Daarna volgen mogelijkheden tot evalueren en de registratie op basis van de inhoud van het montessori kindvolg systeem (mkvs).
Gebruikte materialen
Voorts worden er onder het kopje 'gebruikte materialen' bestaand dan wel aanvullend materiaal genoemd om te hanteren bij de taal/lees activiteit.
Mogelijke aanbiedingen
Naast een advies richting de werkvorm worden er suggesties gedaan voor mogelijke aanbiedingen.

Deze uitgave behandelt de beginnende en gevorderde geletterdheid, zoals deze in tussendoelen geformuleerd zijn door het Expertisecentrum Nederlands. Bij de start van de werkgroep taal is er informatie en advies ingewonnen bij het Expertisecentrum en is er een uitvoerig contact geweest met Heleen Strating. Zij heeft een analyse gemaakt van het montessori taalonderwijs. Deze analyse is als verslag geplaatst op de NMV website onder de knop van het kenniscentrum. In een interview met Heleen Strating (Montessori Mededelingen jaargang 33 nr.4) geeft zij toelichting bij haar analyse. De werkgroep taal heeft de analyse ter harte genomen en heeft gekozen voor een beschrijving van het leesonderwijs.

Ook de opbouw van het leesonderwijs heeft vanuit de montessorivisie een opbouw parallel aan het leren spreken; van klanken naar klanken verbinden tot woorden naar woorden samenbrengen tot zinnen en zinnen weer tot een lopend verhaal.
De didactiek van het leesonderwijs is in het montessorionderwijs nauw verbonden met de materialen. De leeskast is een voorbeeld hiervan. Het volgt nadat er enkele letters tot de kennis van het kind behoren. Dan is er geoefend met de eerste en de laatste letter die zij horen in een woordje. Dan komen er voorwerpjes waarbij het kind woordjes mag leggen. Hier maken we vanuit onze taal de keuze van drie-letterige klankzuivere woorden (mkm-woordjes), als sok, mat, enz.
De didactiek van het lezen is binnen de montessorivisie niet uitvoerig beschreven. Interessante werkjes die passend zijn bij een aanbieding 'woordbegrip' bijvoorbeeld worden gedeeld, maar niet of nauwelijks geplaatst binnen de lijnen van het leesonderwijs. Deze werkjes gaan na verloop van tijd een 'los' bestaan leiden en verdwijnen langzaam van de plank van de leeskast. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd binnen het leesonderwijs en zijn er passende didactieken volgens de pijlers van het Expertisecentrum Nederlands uitgewerkt.

De Stichting Leerplan Ontwikkeling heeft de kerndoelen en tussendoelen geconcretiseerd en geplaatst op hun website (www.slo.nl/). Deze tussendoelen geven richting aan de noodzakelijk oefening en kennis die een kind moet hebben om tot een geschikt leesniveau te komen. De tussendoelen heeft de werkgroep taal als uitgangspunt genomen om aanbiedingen zowel individueel als in kleine groepjes te kunnen geven.
Een lijn bij beginnende geletterdheid dient de leerkracht om bewust het lezen in te zetten bij een kind of meerdere kinderen afhankelijk van de onderwijsbehoeften. Daarnaast zoveel als mogelijk bestaande materialen of werkwijzen in te zetten die passend zijn binnen het montessorionderwijs.


Jos Werkhoven zal het zeer op prijs stellen als u uw reacties over hetgeen u gelezen heeft, in het gastenboek plaatst.

INDEX